Yanına Varılmaz Pahada fiyat artışı ve stokçuluk yaparak piyasa dengesini bozanlara aleyhinde beklenen adım geldi. Söz konusu faaliyetlerde bulunanların cezalarını artıran kanun teklifi TBMM Komisyonu’nda kabul edildi.

KANUN TEKLİFİ NELERİ KAPSIYOR?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna kadar, kooperatif ve üstteki kuruluşları idare heyeti üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, parasal tablolarını, yönetim kurulu yıllık etkinlik raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, irtibat, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Veri Sistemi’ne (KOOPBİS) aktarmaya yönelik geçiş sürecinin tamamlanamadığının saptama edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer sene almak üzere iki defa daha zaman uzatımı yapılabilecek.

Bu vakit sona erinceye dek kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında KOOPBİS yükümlülüğüne tutarsız davranmalarına karşın hükümler uygulanmayacak. Bu düzenleme, 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kooperatiflerin belli başlı sözleşmelerini adaptasyon ettirmeleri için öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılıyor.

PARA CEZALARI ARTIYOR

Yanına Varılmaz Pahada fiyat uyguladığı saptama edilen işletmelere uygulanan ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan cinayet ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

STOKÇLUĞA KAPATMA CEZASI

Stokçuluğu sürdüren işletmelerin bu suçu bir yılda 3 defa işlediği saptama edilirse 6 güne değin kapatma cezası uygulanabilecek.

Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun’un ekinde bulunan cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı almak kaydıyla doymuş kadrolarda derece değişikliği ile manâsız kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Rekabet Kurulu kararıyla yapılacak.

Rekabet Kurulu, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirecek. Komite, bu bildirim yazısı ile birlikte iddiaların türü ve niteliği hakkında tatmin edici bilgiyi ilgili taraflara gönderecek. Böylece hem tarafların daha etkin savunma yapabilmesine olasılık sağlanması keza de soruşturma süreçlerinin daha süratli ilerlemesi amaçlanıyor.

Taraflara yazılmış savunmalarını soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Kurula göndermeleri tebliğ edilecek. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süre bir kereye mahsus almak üzere ve en fazla bir katına değin uzatılabilecek. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler, gelen yazılı savunmalar sonucunda soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişim olması halinde 15 gün içinde yazılı görüşlerini bütün Komite üyeleri ile ilgili taraflara bildirecek. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilecek.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI

Teklifle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, mahsul senetleri ve alivre sözleşmelere ilişkin işlemlerde, tayin ile bedelin ödenmesi, tip ve satıcının diğer yükümlülüklerinin mahsul uzmanlaşma borsalarında alım satımına aracılık edenlerce ya da değiş tokuş ve saklama hizmeti aldıkları kuruluşlarca yerine getirilmesi, alım satımın tescili ve alım satıma ilişkin öteki hususlar yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak ürün uzmanlaşma borsası tarafından yürütülecek.

Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Ürün uzmanlaşma borsasının ya da mahsul uzmanlaşma borsası göre değiş tokuş merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun değiş tokuş işlemlerinde parasal sorumluluğu, tesis edecekleri limitler zarfında ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Ürün uzmanlaşma borsalarında gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve zararların tazmini için alınacak teminatların ve oluşturulabilecek garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Düzenlenen teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar tevdi amaçları dışında kullanılamayacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek, ulus alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati önlem konulamayacak.

Ürün senetleri ve alivre sözleşmelerin mahsul ihtisas borsalarında alım satımına aracılık edilmesine, aracıların yetkilendirilmesi ile bu yetkinin askıya alınması ve iptaline, aracıların gözetim ve denetimine, ürün senetleri ve alivre sözleşmeler üzerindeki aracılık hizmetlerine dair öteki işlemlere müşterinin verdiği yetkiye yan olarak herif hesaplarındaki peşin para alacak bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun birlikte çıkaracağı yönetmeliklerle düzenlenecek.

LİSANSLI DEPOCULUKTA İDARİ PARA CEZALARI

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda değişim yapılarak, cezaların etkinliği ile caydırıcılığının artırılması nedeniyle bir takım fiillere yeni cezai yaptırımlar getiriliyor ve yönetimle ilgili para cezaları artırılıyor.

Buna kadar, lisanslı depoculuk aidat tarifesinde belirlenenin üstünde veya vergi tarifesinde yer almayan hizmetler için aidat talep ve tahsil eden ya da ürün teslimi esnasında mevzuata tutarsız şekilde mahsul miktarından kesinti yapan, yasanın “teşhir” hükmüne aykırı hareket eden, mahsul senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar yönetimle ilgili para cezası kesilecek.

Teslim yükümlülüğü düzenlenmiş ve iptal edilmemiş mahsul senedinin temsilcilik ettiği tarım ürününün hepsi ya da bir bölümü için diğer bir mahsul senedi düzenlenememesi, teslim yükümlülüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dikkat ve idari tedbirlerine rağmen bahşedilen sürede kanuna ve ilgili yönetmeliklere tutarsız ya da eksik hususların giderilmemesinin de arasında bulunduğu hükümlere tutarsız hareket eden lisanslı ambar işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya değin yönetimsel para cezası verilecek.

Analiz ve derecelendirme işlemi yapılmadan ürünün depoya kabul edilmesi veya depodan çıkarılması, tartım makbuzunun ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımaması, makine ve ekipmanların kalibrasyonunun ya da devirli kontrollerinin yapılmadan kullanılması, muhafaza şartlarına uyulmaması nedeniyle ürünü temsil eden elektronik ürün senedinde kayıtlı sınıf ve kalite ile depoda yer alan ürünlerin derslik ve kalitesi aralarında farklılık tespit edilmesi durumlarında, bu fiilleri gerçekleştiren lisanslı ambar işletmelerine her bir kuraldışılık için 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Şahit numune alınmaması ve ilgili yönetmelikte belirlenen süre baştan başa saklanmaması, tahlil ve derecelendirme belgesinin ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımaması, laboratuvarda bulunan alet ve ekipmanların kalibrasyonunun veya devirli kontrollerinin yapılmadan kullanılması, şahit numune ile bu numunenin temsil ettiği ürünün çözümleme ve sınıflandırma belgesinin farklı olması, çözümleme sırasında tutulan kayıtlardaki değerler ile çözümleme ve sınıflandırma belgesindeki değerlerin farklı olması durumlarında bu fiilleri gerçekleştiren yetkili sınıflandırıcılara her bir aykırılık için 200 bin lira yönetimle ilgili para cezası kesilecek.

Yetkili sınıflandırıcılık aidat tarifesinde belirlenenin üstünde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ödenti talep ve tahsil eden ya da ilgili hükme aykırı hareket eden yetkili sınıflandırıcılara 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar yönetimsel para cezası verilecek.

İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir yıllık yılı içinde tekrarı halinde her bir bitmiş için bir önceki cezanın iki katı yönetimsel para cezası uygulanacak.

KAPALI PAZAR YERLERİNİN KULLANIMI

Yasa teklifiyle, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da değişim yapılması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, kapalı pazar yerlerindeki satmak yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni yargı yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Pazar yerlerinde yer alan satış yerleri sadece ödev usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Teklifle, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni yargı yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 Mayıs 2024’ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin ardına kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy – Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur